Paslaugų teikimo sąlygos

PREKIŲ PARDAVIMO BEI PASLAUGŲ TEIKIMO ELEKTRONINĖS PREKYBOS SISTEMOJE ESHOP.OPELIS.LT  SUTARTIS

Šios sutarties (toliau "Sutartis") šalimis yra MB "Automobilių modifikavimas " kaip elektroninės prekybos sistemos "ESHOP.OPELIS.LT" administratorius (toliau – Administratorius) iš vienos pusės ir fizinis arba juridinis asmuo, užsiregistravęs elektroninės prekybos sistemoje ESHOP.OPELIS.LT  ir patvirtinęs savo sutikimą su Sutartimi (toliau – "Vartotojas").

SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutartis nustato Administratoriaus ir Vartotojo (toliau "Šalys")santykius, susijusius su informacijos apie pageidavimą pirkti prekes (toliau – "Prekės") elektroninės prekybos sistemoje ESHOP.OPELIS.LT.

PASLAUGŲ ĮKAINIAI IR ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. ESHOP.OPELIS.LT teikia mokamas paslaugas ir parduoda prekes,kurių kainos ,kiekiai nurodyti kiekvienos prekės/paslaugos aprašyme.
2.2. Vartotojas sumoka už pasirinktas prekes/paslaugas iš anksto . Apmokėjimo formą Vartotojas gali pasirinkti pats iš paskelbto sąrašo apsipirkimo metu.
2.3 Negavus apmokėjimo už pasirinktas prekes/paslaugas per 7 darbo dienas ,Vartotojo užsakymas gali būti anuliuotas.

SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS

3.1. Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai Vartotojas paspaudžia mygtuką "Siųsti registraciją ", esantį naujo vartotojo registracijos puslapyje.

ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Vartotojas turi teisę:
4.1.1. Pateikti pasiūlymus pirkti Prekes;
4.2. Vartotojas privalo :
4.2.3. suteikti Administratoriui teisę nemokamai naudotis bet kuria pateikta ESHOP.OPELIS.LT sistemai informacija, išskyrus informaciją, kurios konfidencialumas yra apibrėžtas Sutarties 7-ajame skyriuje;
4.2.4. laikytis prisiimtų naudojimosi ESHOP.OPELIS.LT sistema įsipareigojimų
4.2.5. laikytis Sutarties 7-ajame skyriuje nustatyto konfidencialumo;
4.2.6. nenaudoti programų ir automatinių įrenginių, o taip pat žmogaus valdomų procesų ESHOP.OPELIS.LT internetinių puslapių sekimui ar kopijavimui be raštiško Administratoriaus sutikimo;
4.2.7. jokia forma nekopijuoti, neatkurti, nekeisti, nepildyti, neplatinti Interneto tinklalapio OPELIS.LT turinio ar jo dalies, o taip pat nenaudoti jo kuriant kitus interneto objektus be raštiško Administratoriaus sutikimo;
4.2.8. nenaudoti jokių įrenginių ir/arba kompiuterinių programų galinčių sutrukdyti normalų ESHOP.OPELIS.LT  sistemos funkcionavimą arba kurios nors Prekės pardavimo eigą;
4.2.9. susilaikyti nuo bet kurių veiksmų, galinčių perkrauti ESHOP.OPELIS.LT sistemos infrastruktūrą.
4.3. Administratorius turi teisę
4.3.1. savo nuožiūra įvesti, atšaukti ar keisti prekių/paslaugų kainas, mokesčius už naudojimąsi ESHOP.OPELIS.LT sistemos paslaugomis iki vartotojo užsakymo patvirtinimo.
4.3.2. pašalinti iš ESHOP.OPELIS.LT sistemos bet kurią informaciją, jei ji prieštarauja Sutarčiai, galiojantiems įstatymams, o taip pat ir kitais atvejais Administratoriaus nuožiūra;
4.3.3. naudotis bet kuria ESHOP.OPELIS.LT sistemoje pateikta informacija, išskyrus informaciją, kurios konfidencialumas yra apibrėžtas Sutarties 7-ajame skyriuje, neribojant naudojimosi laikotarpio ir teritorijos;
4.3.4. sustabdyti arba nutraukti Vartotojo registraciją ir naudojimosi ESHOP.OPELIS.LTsistema galimybę, jei yra pagrindo manyti, kad Vartotojas užsiima neleistina veikla;
4.3.5. ne dažniau kaip kartą per savaitę išsiųsti Vartotojams informaciją apie pasikeitimus
ESHOP.OPELIS.LT sistemoje bei svetainės rėmėjų ar partnerių informaciją.
4.4. Administratorius privalo
4.4.1. suteikti Dalyviui priėjimą prie visiems Vartotojams skirtos informacijos apie ESHOP.OPELIS.LT sistemoje siūlomas Prekes;
4.4.2. laikytis Sutarties 7-ajame skyriuje apibrėžto konfidencialumo.

ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Dėl savo įsipareigojimų nevykdymo arba netinkamo vykdymo Šalys atsako
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
5.2. Vartotojas atsako už pateikamos informacijos teisingumą ir atitikimą galiojantiems įstatymams.
5.3. Jei Administratorius sužino apie tai, kad Vartotojas pažeidė šios Sutarties reikalavimus, jis gali:
- įspėti Vartotoją ;
- įspėti ir apriboti Vartotojo teises dalyvauti ESHOP.OPELIS.LT sistemoje;
- nutraukti Vartotojo teises dalyvauti ESHOP.OPELIS.LT sistemoje.

ATSIRIBOJIMAS NUO ATSAKOMYBĖS

6.1. Administratorius neatsako už paslaugų tiekimo nutrūkimus, galinčius įvykti dėl techninių ryšio, techninės bei programinės įrangos gedimų, tačiau įsipareigoja naudoti visas protingas įmanomas priemones, kad tokių nutrūkimų būtų išvengta.

KONFIDENCIALUMAS

7.1. Administratorius įsipareigoja laikyti paslaptyje ir neatskleisti tretiems asmenims Vartotojo registracijos ir duomenų redagavimo metu pateiktos informacijos.
7.2. Sutarties 7.1-ajame punkte numatyti įsipareigojimai netaikomi Vartotojo komentarams ir pranešimams, kuriuos Vartotojai pateikė sistemos ESHOP.OPELIS.LT elektroninėse konferencijose ,forumuose.
7.3. Vartotojas įsipareigoja laikyti paslaptyje ir neatskleisti tretiems asmenims savo slaptažodžio. Jeigu slaptažodis dėl kurių nors priežasčių tapo žinomas tretiems asmenims, Vartotojas privalo jį nedelsiant pakeisti.

KITOS SĄLYGOS

8.1. Visus dėl Sutarties vykdymo iškilusius nesutarimus Šalys įsipareigoja spręsti derybomis.
8.2. Jeigu kurie nors ginčai ar nesutarimai, kylantys dėl Sutarties vykdymo, neišsprendžiami derybomis, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme.
8.3. Administratorius turi teisę bet kuriuo metu keisti Sutartį,
patalpindamas jo naują versiją ESHOP.OPELIS.LT sistemoje ir pranešdamas apie pasikeitimus Naujienų skyriuje.
8.4. Jei Naujienų skyriuje nebus nurodyta kitaip, nauja Sutarties redakcija įsigalioja po 7 kalendorinių dienų po jos patalpinimo ESHOP.OPELIS.LT sistemoje.
8.5. Jei Vartotojas nesutinka su nauja Sutarties redakcija, jis turi teisę jos atsisakyti, su sąlyga, kad jis praranda teisę naudotis ESHOP.OPELIS.LT sistemos paslaugomis.
8.6. Jei po Sutarties pakeitimo Vartotojas toliau naudojasi ESHOP.OPELIS.LT sistema,laikoma, kad jis sutinka su nauja Sutarties redakcija.
8.7. Jei Sutartis nenumato kitaip, visa korespondencija tarp šalių turi būti siunčiama elektroniniu paštu: Administratoriui - info@opelis.lt, Dalyviui – jo registracijos metu nurodytu el.pašto adresu.